गुरुवार, सप्टेंबर 23, 2021
   
Text Size

श्यामची आई

'मी तर केव्हाच आणून ठेविली आहेत, तू माळ करतेस का?' मी विचारले.

'आण तर. मी येथेच तुळशीजवळ बसते. म्हणजे घरात डेखे पडायला नकोत.' आई म्हणाली.

मी ताम्हन आणावयास गेलो; परंतु ताम्हनातील फुले नीट फुलली नव्हती. ते पाहून मी खट्टद्न झालो. ती फुले परडीत घालून मी आईजवळ नेऊन दिली.

'हे रे काय, पाणीसे ठिबकते आहे? कळयाच तोडून आणल्या होत्यास वाटते? तरीच नीट फुलली नाहीत. श्याम ! अरे झाडावर नीट फूलू तरी द्यावे की नाही त्यांना? एवढा काय अधाशासारखा गेलास उतावळा होऊन?' असे आई मला बोलत होती. तोच शास्त्रीबोवांकडची, धोंडोपंतांकडची बन्या, बापू, बाबी सारी मुले आली.

'श्यामने तुमच्या सारी आणली हो फुले तोडून! आम्हाला एकही ठेविले नाही याने!' बाबी म्हणाली.

'का रे श्याम! केव्हा चोरटयासारखा जाऊन घेऊन आलास सारी फुले?' बापू बोलला.

'चोरटयासारखा? मी नेहमी नाही वाटते येत तुमच्याकडे फुले नेण्यासाठी ?' मी म्हटले.

'नेहमी आपण सारीजण बरोबर असतो.' बन्या म्हणाला.

'तुम्ही मागच्या रविवारी मला उशीर झाला तेव्हा, एक तरी फूल ठेविले होते का माझ्यासाठी?' मी विचारले.

'पण मी माझ्या परडीतले देत नव्हते का? तूच फणका-याने निघून गेलास. 'मला का नाही थांबलात? बरे पाहून घेईन!' असे म्हणून तू गेलास. हा असा आज सूड घ्यावयाचा होता वाटते?' बाबी म्हणाली.

माझी आई सारे ऐकून घेत होती. ती शांतपणे म्हणाली, 'बन्या, बापू! ही घ्या तुम्हाला फुले. पुन्हा नाही हो श्याम असे करणार. नाही ना रे श्याम?' असे म्हणून आईने त्यांना फुले दिली.

'श्याम येत जा हो रोज संध्याकाळी फुले वेचायला; नाहीतर राग धरावयाचास तू. का आत्ताच येतोस? आपण छाप्पोपाणी, नाहीतर लक्षूबाई ताक दे, डेरा फुटला मडकं दे, तो खेळ खेळू.' बन्या म्हणाला.

माझी आई म्हणाली, 'आता उशीर झाला आहे. उद्या खेळा हो बन्या, बापू!'

 

पुढे जाण्यासाठी .......

श्यामची आई